ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการกระดานไวท์บอร์ด จำนวน 4 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้มีการจัดซื้อครุภัณฑ์     รายการกระดานไวท์บอร์ด  จำนวน 4 ชุด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จึงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์รายการกระดานไวท์บอร์ด  จำนวน 4 ชุด   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท  เอ็กซ่า เน็ทเวิร์ค จำกัด  โดยเสนอราคา  เป็นเงิน 12,000.-บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)