จดหมายข่าววิทยาเขตขอนแก่น

 

ประจำปี 2565

ปีที่ 6 ฉบับที่ 18 ประจำเดือนมกราคม – ธันวาคม 2565

ประจำปี 2564

ปีที่ 5 ฉบับที่ 17 ประจำเดือนมกราคม-ธันวาคม 2564


ประจำปี 2563

ปีที่ 4 ฉบับที่ 15 ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2563

ปีที่ 4 ฉบับที่ 16 ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563


ประจำปี 2562

ปีที่ 3 ฉบับที่ 13 ประจำเดือนกรกฎาคม- กันยายน 2562

ปีที่ 3 ฉบับที่ 14 ประจำเดือนตุลาคม- ธันวาคม 2562


ประจำปี 2561

ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนมกราคม – มีนาคม 2560  

ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนเมษายน – มิถุนายน 2560

ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2560

ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560

ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนมกราคม – มีนาคม 2561

ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนเมษายน – มิถุนายน 2561

 


.

บรรณาธิการ : ศันสนีย์ ไชยเพีย / ทัศนีย์ เรืองวงศ์วิทยา

กราฟิก : พิมพ์ฤทัย ชัยวิเศษ / สิทธิณีพร ผ่านสำแดง / รัตนาวดี ประกายแก้ว