จดหมายข่าววิทยาเขตขอนแก่น

ประจำปี 2563

ปีที่ 4 ฉบับที่ 15 ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2563

ปีที่ 4 ฉบับที่ 16 ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563


ประจำปี 2562

ปีที่ 3 ฉบับที่ 13 ประจำเดือนกรกฎาคม- กันยายน 2562

ปีที่ 3 ฉบับที่ 14 ประจำเดือนตุลาคม- ธันวาคม 2562


ประจำปี 2561

ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนมกราคม – มีนาคม 2560  

ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนเมษายน – มิถุนายน 2560

ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2560

ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560

ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนมกราคม – มีนาคม 2561

ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนเมษายน – มิถุนายน 2561


.

บรรณาธิการ : ทัศนีย์ เรืองวงศ์วิทยา / ศราวุฒิ ด้วงเบ้า / พันณิตา เอี่ยมแสงวัฒนา จัดทำกราฟิก : ชมรมนิวมีเดีย องค์การนักศึกษา วิทยาเขตขอนแก่น