ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารพลศึกษาและนันทนาการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารพลศึกษาและนันทนาการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2563 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นั้น

บัดนี้ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงอาคารพลศึกษาและนันทนาการ จำนวน 1 งาน ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเจริญการค้าแอนด์คลีนนิ่ง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 3,470,000.- บาท (สามล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา