ประกาศผลการพิจารณาการจัดสรรบ้านพักอาศัยภายในวิทยาเขตขอนแก่นและเขตพื้นที่การศึกษา และประกาศบ้านพักว่างเพิ่มเติม

ประกาศผลการพิจารณาการจัดสรรบ้านพักอาศัยภายในวิทยาเขตขอนแก่นและเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศบ้านพักว่าง