ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรั้วความยาว 100 เมตร เขตพื้นที่การศึกษาโคกสี ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น

    ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มีความประสงค์จ้างก่อสร้างรั้วความยาว 100 เมตร เขตพื้นที่การศึกษาโคกสี ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางงานจ้างดังกล่าว เป็นเงิน 309,832.63 บาท (สามแสนเก้าพันแปดร้อยสามสิบสองบาทหกสิบสามสตางค์)

ประกาศราคากลาง รั้ว 100 เมตร

แบบรูปรายการ

BOQ

แบบ (แบบ บก.01)

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂