ประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารโรงงานช่างยนต์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มีความประสงค์จะจ้างปรับปรุงอาคารโรงงานช่างยนต์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางงานจ้างดังกล่าว เป็นเงิน 202,474.74 บาท (สองแสนสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่บาทเจ็ดสิบสี่สตางค์)

ประกาศราคากลาง

ราคากลางช่างยนต์

แบบรูปรายการ-หมุน

แบบ (แบบ บก.01)