มาตรการการป้องกันไวรัส COVID19 มทร.อีสาน

ฉบับที่ 1  ลงวันที่ 25 มกราคม 2563 คลิกอ่านประกาศ

ฉบับที่ 2  ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 คลิกอ่านประกาศ

ฉบับที่ 3 เรื่อง การปฏิบัติการของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 คลิกอ่านประกาศ

ฉบับที่ 4 เรื่อง การพิจารณาเลื่อนพิธีประสาทปริญญาบัตร ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 คลิกอ่านประกาศ

ฉบับที่ 5 เรื่อง การปฏิบัติงานที่บ้าน ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 คลิกอ่านประกาศ

แนวทางการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ Thai Mooc ในสถานการณ์ไม่ปกติตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของ COVID-19 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://thaimooc.org  เอกสารเพิ่มเติม


1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (COVI-19) ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 คลิกอ่านประกาศ

2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 คลิกอ่านประกาศ

3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 คลิกอ่านประกาศ

4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 ฉบับที่ 2 หยุดการดำเนินงานด้านการเรียนการสอนทุกรูปแบบ ยกเว้นการสอนแบบออนไลน์ (Online) คลิกอ่านประกาศ

5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง หยุดการเรียนการสอน การปฏิบัติงานทุกพื้นที่ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563 คลิกอ่านประกาศ

1. ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม – 31 มีนาคม 2563 คลิกอ่านประกาศ

2. ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม – 31 มีนาคม 2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) คลิกอ่านประกาศ

3. ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น  (ฉบับที่ 3) คลิกอ่านประกาศ

4. ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น ลงวันที่ 22 มีนาคม 2563 (ฉบับที่ 4) คลิกอ่านประกาศ

5. ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น ลงวันที่ 22 มีนาคม 2563 (ฉบับที่ 5) คลิกอ่านประกาศ

6. ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น ลงวันที่ 22 มีนาคม 2563 (ฉบับที่ 6) คลิกอ่านประกาศ

7. ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น ลงวันที่ 22 มีนาคม 2563 (ฉบับที่ 7) คลิกอ่านประกาศ

8. ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อ 3 เมษายน 2563 (ฉบับที่ 8) คลิกอ่านประกาศ

9. ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อ 11 เมษายน 2563 (ฉบับที่ 9) คลิกอ่านประกาศ

10. ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อ 12 เมษายน 2563 (ฉบับที่ 10) คลิกอ่านประกาศ

11. ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อ 14 เมษายน 2563 (ฉบับที่ 11) คลิกอ่านประกาศ

12. ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อ 17 เมษายน 2563 (ฉบับที่ 12) คลิกอ่านประกาศ

13. ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อ 27 เมษายน 2563 (ฉบับที่ 12) คลิกอ่านประกาศ


1. สรุปมาตรการและการเฝ้าระวังไวรัสโคโรนา (COVID-19)จากหน่วยงานต่างๆ (15 มีนาคม 2563) คลิกอ่านประกาศ

2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง แนวทางการปฏิบัติราชการในช่วงหยุดการเรียนการสอน การปฏิบัติงานทุกพื้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คลิกอ่านประกาศ

3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง แนวทางการปฏิบัติราชการในช่วงการหยุดการเรียนการสอน การปฏิบัติงานทุกพื้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในสถานการณ์การเฝ้าระวังแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COIVD-19) คลิกอ่านประกาศ

4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง ปิดสถานที่ชั่วคราวและปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 คลิกอ่านประกาศ

5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง ปิดสถานที่ชั่วคราวและปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 คลิกอ่านประกาศ

6. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง แนวทางการปฏิบัติราชการและการผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ในวิทยาเขตขอนแก่น คลิกอ่านประกาศ

7. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563 คลิกอ่านประกาศ

8. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง มาตรการปฏิบัติตนของบุคลากรและนักศึกษา เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 คลิกอ่านประกาศ

9. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง การปิดสถานที่ชั่วคราว แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 คลิกอ่านประกาศ

10. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง การปิดสถานที่ชั่วคราว แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 มกราคม 2564 คลิกอ่านประกาศ

11. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน มาตราการการปฏิบัติงาน และการใช้พื้นที่ภายในวิทยาเขตขอนแก่น ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 22 มกราคม 2564 คลิกอ่านประกาศ

12. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง การปิดสถานที่ชั่วคราว แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 8 เมษายน 2564 คลิกอ่านประกาศ

13. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง การปิดสถานที่ชั่วคราว แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 20 เมษายน 2564 คลิกอ่านประกาศ

14. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง การปิดสถานที่ชั่วคราว แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 27 เมษายน 2564 คลิกอ่านประกาศ

15. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง การปิดสถานที่ชั่วคราว แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 คลิกอ่านประกาศ

16. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน มาตรการการปฏิบัติงาน และการใช้พื้นที่ภายในวิทยาเขตขอนแก่น ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2)  ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 คลิกอ่านประกาศ

17. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง การเปิดใช้พื้นที่ภายในวิทยาเขตขอนแก่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2564 คลิกอ่านประกาศ

18. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง การปิดสถานที่ชั่วคราว แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2564 คลิกอ่านประกาศ

19. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง การปิดสถานที่ชั่วคราว แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 คลิกอ่านประกาศ

20. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง การปิดสถานที่ชั่วคราว แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 คลิกอ่านประกาศ

21. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง การปิดสถานที่ชั่วคราว แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 1 กันยายน 2564 คลิกอ่านประกาศ

22. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง การปิดสถานที่ชั่วคราว แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 29 กันยายน 2564 คลิกอ่านประกาศ

23. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน มาตรการการปฏิบัติงาน และการใช้พื้นที่ภายในวิทยาเขตขอนแก่น ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3)  ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 คลิกอ่านประกาศ

24. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง การปิดสถานที่ชั่วคราว แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2564 คลิกอ่านประกาศ

25. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง การปิดสถานที่ชั่วคราว แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 6 มกราคม 2565 คลิกอ่านประกาศ

26. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง การปิดสถานที่ชั่วคราว แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 13 มกราคม 2565 คลิกอ่านประกาศ

27. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน มาตรการการปฏิบัติงาน และการใช้พื้นที่ภายในวิทยาเขตขอนแก่น ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 คลิกอ่านประกาศ