ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฎิบัติการระบบตรวจวัด ทางกายภาพสำหรับการควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง 984,400.- บาท

SPEC

ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน

ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคา

เสนอแนะวิจารณ์ 3 – 6 มีนาคม  2563