ประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มีความประสงค์จ้างปรับปรุงอาคารสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางงานจ้างดังกล่าว เป็นเงิน 1,102,982.10 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองพันเก้าร้อยแปดสิบสองบาทสิบสตางค์) บัดนี้จึงขอประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รายละเอียดตามแบบสรุปผลการกำหนดราคากลางที่แนบมาด้วย ดังนี้

ประกาศราคากลาง

BOQ อาคารไฟฟ้า-หมุน

แบบรูปรายการ

แบบรูปรายการเพิ่มเติม

แบบ บก.01