ประกาศราคากลางงานปรับปรุงพื้นโรงฝึกงาน ค.อ.บ. เชื่อมประกอบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

           ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มีความประสงค์จ้างปรับปรุงพื้นโรงฝึกงาน ค.อ.บ. เชื่อมประกอบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางงานจ้างดังกล่าว เป็นเงิน 313,131.40 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดบาทสี่สิบสตางค์) บัดนี้จึงขอประกาศราคากลางงานปรับปรุงพื้นโรงฝึกงาน ค.อ.บ. เชื่อมประกอบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น รายละเอียดตามแบบสรุปผลการกำหนดราคากลางที่แนบมาด้วย ดังนี้

ประกาศราคากลาง

BOQ ค.อ.บ.เชื่อมประกอบ-หมุน

แบบ บก.01

แบบรูปรายการ ค.อ.บ. เชื่อมประกอบ