ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงพื้นโรงฝึกงาน ค.อ.บ.เชื่อมประกอบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้ดำเนินการจ้างปรับปรุงพื้นโรงฝึกงาน ค.อ.บ.เชื่อมประกอบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

บัดนี้ ผู้ชนะการเสนอราคาได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.วาย.เซอร์วิส โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 289,000.-บาท (สองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะ