ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรั้วความยาว 100 เมตร เขตพื้นที่การศึกษาโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

         ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้ดำเนินการจ้างก่อสร้างรั้วความยาว ๑๐๐ เมตร เขตพื้นที่การศึกษาโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

         บัดนี้ ผู้ชนะการเสนอราคาได้แก่ นางบัวลอย เสนเดน โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 249,900.-บาท (สองแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะ