ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ซอฟแวร์การจัดการคลังสินค้า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ซอฟแวร์การจัดการคลังสินค้า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 594,200.- บาท  นั้น

จึงประกาศประกวดราคาตามรายการดังนี้

ครุภัณฑ์ซอฟแวร์การจัดการคลังสินค้า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด เอกสารดังแนบ

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ซอฟต์แวร์คลัimg00362 (1)img00362 (1)งสินค้า