ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ทดลองการควบคุมทางไฟฟ้า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้รับงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ด้วยงบประมาณเงินรายจ่ายรายการ ชุดครุภัณฑ์ทดลองการควบคุมทางไฟฟ้า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุดนั้น

บัดนี้ หมาวิทยาลัยฯ  จึงประกาศประกวดราคา  รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ประกาศประกวดราคา ครุภัณฑ์ทดลองการควบคุมทางไฟฟ้า