ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างธนาคารขยะ ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

        ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้ดำเนินการจ้างก่อสร้างธนาคารขยะ ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

         บัดนี้ ผู้ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท ควอลิตี้ เพอร์เฟค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 198,700.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะ