ประกาศ / ระเบียบ / ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ประกาศ / ระเบียบ / ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563 (ดาวน์โหลด)

2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงอีสาน เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษา (สำหรับเบิกค่าเล่าเรียน) (ดาวน์โหลด)

.

.