ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือพื้นฐานสำหรับซ่อมบำรุงรางและติดตั้งระบบราง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)

วงเงินงบประมาณ 15,000,000.- บาท

เสนอแนะวิจารณ์ 31 มีนาคม 2563 – 3 เมษายน  2563

SPEC1

ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน

ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคา