ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการและซ่อมบำรุงหัวรถจักร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มีความประสงค์จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการและซ่อมบำรุงหัวรถจักร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางงานจ้างดังกล่าว เป็นเงิน 11,387.713.67 บาท (สิบเอ็ดล้านสามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบสามบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศราคากลาง

BOQ

แบบรูปรายการ

แบบ (บก.01)