ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การฝึกปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างสมมรรถนะด้านการท่องเที่ยงและการบริการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด

—————————————————————————————————-

                          ตามที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตขอนแก่น ได้มีการจัดซื้อครุภัณฑ์การฝึกปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างสมมรรถนะด้านการท่องเที่ยงและการบริการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  จึง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การฝึกปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างสมมรรถนะด้านการท่องเที่ยงและการบริการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังนี้

 

 

ประกาศ ณ วันที่          เมษายน  พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น