ปฏิทินการศึกษา 2563

โปรดคลิกเลือกระดับการศึกษาที่ท่านต้องการ


ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คลิก


ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คลิก


ระดับปริญญาตรี 

…………..คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เฉพาะ ค.อ.บ. ที่จะออกฝึกสอนเท่านั้น  คลิก

…………..คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม    คลิก

…………..คณะวิศวกรรมศาสตร์    คลิก

…………..คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

คลิก


ระดับบัณฑิตศึกษา    คลิก