ประชุม นโยบายระบบบริหารคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕

วันที่ 31 ม.ค.2561 เวลา 13.00 น.ผศ.บุญญาพร ดวงสา ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่นเป็นประธานการประชุม นโยบายระบบบริหารคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ ณ ห้อง ประชุมสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น โดยได้รับความร่วมมือจาก คณะและสาขาวิชา รวมทั้งหน่วยงานสังกัด สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่นให้เกียรติเข้าร่วมประชุมรับทราบนโยบายและรับมอบประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง นโยบายระบบบริหารคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๐๑๕ โดยขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันและถือปฏิบัติดังนี้ วิทยาเขตขอนแก่น มุ่งมั่นในการผลิตนักวิชาชีพและครูฝึกวิชาชีพเชี่ยวชาญสูง สู่มาตรฐานสากลด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ข่าว:ทัศนีย์ เรืองวงศ์วิทยา
ภาพ:เกศรินทร์ ศรีกัลป์