โครงการสืบค้นสารสนเทศทางวิชาการ ประจำปี 2561

วันที่ 5 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ผศ.บุญญาพร ดวงสา ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสืบค้นสารสนเทศทางวิชาการ ประจำปี 2561 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการ ชั้น ลอย โดยโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อแนะนำการค้นคว้าของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาได้เข้าถึงข้อมูลอิเล็กทรกนิกส์ได้อย่างถูกต้อง และนำไปใช้ประโยชน์ในการค้นคว้างานวิจัย งานปริญญานิพนธ์ต่อไป
ข่าว/ภาพ เกศรินทร์ ศรีกัลป์