“กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการช่างไม้เครื่องเรือนสำหรับผู้พิการ”

วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนเข้มแข็งกับ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม “กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการช่างไม้เครื่องเรือนสำหรับผู้พิการ” ณ บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น โดยมีอาจารย์ภานุทัตน์ ศรีน้อย, อาจารย์สุบรร ผลกะสิ และอาจารย์สุรพงศ์ สีลาอ้อ สาขาวิชา ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับงานไม้ รวมถึงหลักปฏิบัติการทำงานต่าง ๆ ของเครื่องมือสำหรับงานไม้ ให้แก่กลุ่มงานผู้พิการในการผลิตชิ้นงานต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องตามความต้องการของผู้อุปโภคสินค้า
ข่าว:เกศรินทร์ ศรีกัลป์
ภาพ:คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม