ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้ผ่านการคัดเลือกความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม