รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)