ประกาศ เรื่องการยื่นเอกสารขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารเพื่อลาศึกษาต่อ กรณี จับได้ใบแดง

ประกาศ เรื่องการยื่นเอกสารขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารเพื่อลาศึกษาต่อ กรณี จับได้ใบแดง


สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้รับสิทธิ์การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร เมื่อไปตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารและถูกเข้ากองประจำการ  จะมีสิทธิ์ได้รับการผ่อนผันให้  ลาศึกษาต่อได้  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์  และเงื่อนไขในการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร    กองประจำการเพื่อลาศึกษาต่อ  ตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด  โดยจะผ่อนผันให้ลาศึกษาต่อได้เฉพาะหลักสูตรสาขาวิชาและในสถานศึกษาที่กำลังอยู่เท่านั้น  ถ้าสำเร็จการศึกษาหรือต้องออกจากสถานศึกษานั้นๆ หรือมีอายุครบ ๒๖ ปีบริบูรณ์  แล้วต้องเข้ารับราชการทหาร  เป็นทหาร  กองประจำการตามสังกัดเดิม

นักศึกษาที่ถูกเข้ากองประจำการซึ่งมีสิทธิ์ได้รับการผ่อนผันให้ลาไปศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษา  คือ ผู้ที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาแห่งใหม่  (หรือนักศึกษารหัส  ๖๓  เท่านั้น)  ซึ่งอยู่ในระหว่างการรอฟังผลการสอบ  ต้องไปเข้ารับการตรวจเลือก (จับใบดำ ใบแดง)       และถูกคัดเลือกเข้ากองประจำการ  จะต้องมีเอกสารประกอบดังนี้

**  หมายเหตุ     เซ็นรับรองสำเนาและลงชื่อเอกสารทุกแผ่นไว้ด้านหน้าของเอกสาร 


เริ่มส่งเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๒๘ สิงหาคม  ๒๕๖๓  ณ แผนกพัฒนานักศึกษาฯ อาคาร ๑ ชั้น ๒