ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงพื้นที่ให้บริการนักศึกษาสำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มีความประสงค์จ้างปรับปรุงพื้นที่ให้บริการนักศึกษาสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางงานจ้างดังกล่าว เป็นเงิน 321,789.53 บาท (สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าบาทห้าสิบสามสตางค์)

บัดนี้จึงขอประกาศราคากลางงานปรับปรุงพื้นที่ให้บริการนักศึกษาสำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามแบบสรุปผลการกำหนดราคากลางที่แนบมาด้วย ดังนี้

ประกาศราคากลาง

BOQ (1)

แบบ ( บก.01)

แบบรูปรายการ (1)