ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ให้บริการนักศึกษาสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้ดำเนินการจ้างปรับปรุงพื้นที่ให้บริการนักศึกษาสำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

บัดนี้ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อำนวยศิลป์การช่าง โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 299,000.-บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

หนังสือเรียกทำสัญญา