ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด

เด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่นมีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด ด้วยงบประมาณเงินรายได้สะสมประจำปี 2563

รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ img00988