ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ มทร.อีสานวิทยาเขตขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมปฏิบัติงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 3 สาระการเรียนรู้

ระหว่างวันที่ 1 – 4 กันยายน 2563 ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น…

โพสต์โดย มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เมื่อ วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2020