เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

ตามที่ วิทยาเขตขอนแก่น ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน เพื่อใช้ในการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 23 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 88,131,800.00 บาท (แปดสิบแปดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) และได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้

มหาวิทยาลัยฯจึงประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศแผนการจัดซื้อ รายจ่าย 64