ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัตเทคโนโลยีสื่อมัลติมีเดีย จำนวน 1 ชุด

ตามที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น  ได้มีการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติเทคโนโลยีสื่อมัลติมีเดีย  จำนวน  1  ชุด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)  นั้น

จึงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติเทคโนโลยีสื่อมัลติมีเดีย  จำนวน  1  ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังเอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา