ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด

ตามที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น  ได้มีการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการพื้นฐาน จำนวน  1  ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

จึงประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการพื้นฐาน จำนวน  1  ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ดังเอกสารแนบ

ประกาศยกเลิก