ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการพื้นฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการพื้นฐาน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   (e-bidding)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการพื้นฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๖๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน402563

img02244