คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560


คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ที่ 101 / 2560

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

คำสั่งคุมสอบปลาย2560

ตารางคุมสอบปลาย2560