รับสมัครนักเรียน/นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) , ระดับบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (รอบรับตรงครั้งที่ ๑) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ >>>>>>>คลิก<<<<<<<<

ขั้นตอนการรับรหัสนักศึกษา>>>>>>>>>คลิก<<<<<<<<<<<<<

ระบบส่งเอกสารรายงานตัวนักศึกษาใหม่>>>>>>>คลิก<<<<<<<<