ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติงานพื้นฐาน (ครั้งที่ 1)

 ยกเลิกผู้ชนะครั้งที่ 1

ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ประกาศประกวดราคาเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติงานพื้นฐาน (ครั้งที่1)  นั้น  เนื่องจากเอกสารในการประกอบการพิจารณาผลไม่ถูกต้อง จึงของยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ดังกล่าว

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ยกเลิกผู้ชนะครั้งที่ 1