ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการพื้นฐาน (ครั้งที่2)

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น 2,612,000.-บาท (สองล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) นั้น

จึงประกาศผู้ชนะการประกวดราคา (ครั้งที่2) รายละเอียดดังแนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปฏิบัติการพื้นฐาน ครั้งที่ 2