ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการโลหะวิทยา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลางและวงเงินงบประมาณ 1,570,000.- บาท

SPEC

ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน

ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคา

เสนอแนะและวิจารย์ 28 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2563