ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองเพื่อการศึกษาสเปคตรัมของแก๊ส ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding)

SPEC

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่างเอกสารประกาศเชิญชวน