ร่างประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์ประจำห้องฝึกปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่นมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำห้องฝึกปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จึงประกาศร่างประกวดราคาครุภัณฑ์ประจำห้องฝึกปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง

* สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข
* ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์
รายละเอียด ดังนี้ ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องฝึกปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง