วิทยาลัยไมซ์สเตอร์ แห่ง มทร.อีสาน จัดโครงการอบรมการบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น สำหรับบุคลากรภายใน มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 น. วิทยาลัยไมซ์สเตอร์แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดโครงการอบรมการบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น สำหรับบุคลากรภายใน มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ณ โรงฝึกงานช่างยนต์ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรภายใน มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการในการบำรุงรักษารถยนต์ให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการอบรมภาคทฤษฎีในช่วงเช้าและช่วงบ่ายเป็นการลงสถานีเพื่อฝึกปฏิบัติจริงในหัวข้อ

📍ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถยนต์
📍การบำรุงดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้น
📍การวิเคราะห์ปัญหารถยนต์เบื้องต้นเมื่อเกิดปัญหา

ข่าว : ศันสนีย์ ไชยเพีย
ภาพ : พิมพ์ชนก กุลเพ็ง

https://www.facebook.com/Rmutikhonkaen/posts/3481286915271305