ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงพื้นโรงฝึกงานปฏิบัติงาน อาคาร 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มีความประสงค์จ้างปรับปรุงพื้นโรงฝึกงานปฏิบัติงาน อาคาร 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางงานจ้างดังกล่าว เป็นเงิน 470,356.66 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสามร้อยห้าสิบหกบาทหกสิบหกสตางค์) ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศราคากลาง