ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องวิเคราะห์สารโดย แสงอินฟราเรด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลางและวงเงินงบประมาณ 1,200,000.- บาท

SPEC

ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน

ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคา

เสนอแนะวิจารณ์ 7-12 ธันวาคม 2563