ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติงานเชื่อมพื้นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะครูช่าง ฯ จำนวน 1 ชุด

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มีความประสงค์จะจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติงานเชื่อมพื้นฐาน  เพื่อพัฒนาทักษะครูช่าง ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ประกาศงานเชื่อมพื้นฐาน1

รายละเอียดครุภัณฑ์ครุภัณฑ์งานเชื่อม