ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองการควบคุมอัตโนมัติสำหรับระบบไฮดรอลิก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างเอกสารประกาศเชิญชวน

ร่างเอกสารประกวดราคา

SPEC

ราคากลางและวงเงินงบประมาณ 993,000.- บาท

เสนอแนะวิจารณ์ 15-18 ธันวาคม 2563