ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือวัดปริมาณน้ำอิสระ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลางและวงเงินงบประมาณ 998,800.- บาท

specnew

เอกสารประกวดราคา

เอกสารประกาศเชิญชวน

เสนอแนะและวิจารณ์ ระหว่างวันที่ 16-21 ธันวาคม 2563