ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องวัดการดูดกลืนแสงยูวี – วิสิเบิล (UV – Vis Spectrophotometer) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

ราคากลางและวงเงินงบประมาณ 1,500,000.- บาท

specnew

ร่างประกาศเชิญชวน

ร่างเอกสารประกวดราคา

เสนอแนะและวิจารณ์ 18 – 23 ธันวาคม 2563