ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์การพัฒนาด้านไอโอทีและสมองกลฝังตัวสนับสนุน Industry 4.0 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลางและวงเงินงบประมาณ 1,831,000.- บาท

SPEC

ร่างประกาศเชิญชวน

ร่างเอกสารประกวดราคา

เสนอแนะวิจารณ์ ระหว่างวันที่ 18- 23 ธันวาคม 2563