(ร่าง)ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบวัสดุอเนกประสงค์ขนาด ๖๐ ตันหรือ ๖๐๐kN ต าบลในเมือง อ าเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาซื ้อชุด
ทดสอบวัสดุอเนกประสงค์ขนาด ๖๐ ตันหรือ ๖๐๐kN ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื ้อในการประกวดราคาครั ้งนี ้ เป็ นเงิน
ทั ้งสิ ้น ๙๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี

รายละเอียดครุภัณฑ์  60 ตัน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น